قصۀ من

نخستین دارایی ما نام ماست که به محض تولد صاحبش می‌شویم. و این نام بخش عظیمی از سرنوشت ما خواهد بود. مبینا ایمانی هستم. قبل از اینکه نام خودم را بپذیرم، اسامی دیگری داشتم که اکنون در جهان‌های دیگری زیسته‌ می‌شوند. در کالبدهایی از آن خود. ساخته شده از جنس کلمات. از وقتی به یاد دارم کار من با بازی‌هایم عجین بود، کشف کردن عجایب. اوایل در کمدهای لباس و خاک باغچه و بعدها در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و حالا بین داستان‌ها، حدفاصل واقعیت و خیال، کنار همان تک درخت. زیست‌شناسی هستم که به دنبال نشانه‌های حیات در جهان کلمات سیر می‌کنم. می‌گویند نویسنده‌ام.

ادامه